Положення про академічну доброчесність

ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У

ХЕРСОНСЬКІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ № 7 ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.Загальні положення 

1.1. Положення про академічну доброчесність (далі – Положення) у Херсонській початковій школі № 7 (далі – Школа) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками, здобувачами освіти  та батьками. 

1.2.  Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту школи, Правил внутрішнього розпорядку Школи,   Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних  документів закладу.

1.3. Мета Положення полягає в дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності Школи (освітній, виховній, методичній, науково-дослідній, тощо), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками та здобувачами  освіти, запобігання порушення академічної доброчесності.

1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу. Педагогічні працівники та здобувачі  освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу Школи, зобов’язані виконувати норми даного Положення.  

https://school7.ks.ua/wp-content/uploads/2021/01/polozhennya-pro-akademichnu-dobrochesnist.docx